Publications in Norwegian

Publikasjoner på norsk, etter dato / Publications in Norwegian, by date

Books in Norwegian (translated titles)

2022 note: this list of my books and papers covers the period 1973 – 2008.  Some of the texts – that can now be hard to find – can be downloaded from this page.

For more recent publications, see the Cristin database. My 2008 – 2021 list includes 201 publications. See https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=9764

Also, for recent research – https://www.stk.uio.no/english/people/aca/oystegh/index.html

 

 

 • 1980a: The Gender Market (Kjønnsmarkedet). Thesis (magistergradsoppgave) in sociology. Published by the Institute of Sociology, University of Oslo, 1980
 • 1981a: Mate selection, love and the gender market (Sjekking, kjærlighet og kjønnsmarked). Revised edition of the sociology thesis 1980a. Pax, Oslo, 1981
 • 1981b: Diagnosis: Journalist (Diagnose: Journalist). Co-author. Institute of Journalism, Oslo 1981
 • 1981c: The Health Survey of Journalists (Helseundersøkelsen blant journalister l979). Co-author. Published by The Work Research Institute (WRI), Oslo 1981
 • 1986a: North Sea Commuting (Nordsjøliv og hjemmeliv) vol. 1 and 2. Co-author. WRI report 35/36 1986
 • 1989a: Men (Menn). Aschehoug, Oslo 1989. Based on the Men in Norway 1988 survey See variable list 
 • 1990c: Work and Family – a study of the Technological Culture. (Arbeid og familie – en studie av teknologkulturen). Universitetsforlaget Oslo 1990
 • 1993a: Men’s Life Patterns (Menns livssammenheng). Co-author with Helene Aarseth. Ad Notam Gyldendal  Oslo 1993
 • Holter, Karlsen og Salomon 1998: Work Life Restructuring (Omstillinger i arbeidslivet). (By Holter, Øystein Gullvåg; Karlsen, Beate; Salomon, Robert, and others). Skriftserie 98/3, WRI, Oslo
 • 1999c: Forskning i utvikling; en studie av fleksible arbeidsformer og personlig arbeid (Developing research: a study of flexible work forms and personal work). AFI rapportserie 3/99
 • Forsèn, Ragnar; Gislason, Ingòlfur; Holter, Øystein Gullvåg (hovedforfatter); Rongevær, Øyvind 2000: Kan menn?  Menn og likestilling i arbeidslivet – et idedokument. Nord  2000:24
 • Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge & Egeland, Cathrine: Likestilling og livskvalitet 2007 AFI report 1-2008,  306 pages (January 2008)

Papers in Norwegian

 • 1973: ”Political culture: The importance of music” (Den politiske kulturen: Musikk er viktig). Kontrast 7, 44-52 (scanned version here: Musikk som vare 1975..)
 • 1974: ”Music as Commodity” (Musikk som vare). Co-author with Marcussen, Tor, and others. Samspill, Oslo (scanned version here: ..)
 • 1981d: “Gender And Health In The Newspapers” (Kjønn og helse i avisene), Materialisten 4, l981
 • 1982a: “The Valueable Patriarchy” (Det verdifulle patriarkatet) in R.Haukaa &c., eds.; Women’s Research: A Contribution To Social Theory (Kvinneforskning: et bidrag til samfunnsteori), The University Press, Oslo l982
 • 1982b: “Sexuality And History” (Seksualitet og historie), Materialisten 3, l982 (Special issue on sexuality) See sexhist82 
 • 1982c: ”Marxism And ’Private’ Life” (Marxismen og det ’private’ livet). Coauthor. Materialisten 3, 1982
 • 1982d: “The Oil Worker, The Family And Society” (Oljearbeideren, familien og samfunnet). A Conference Report. Published by The Norwegian Oil Directorate, l982
 • 1982e: ”Oil And Divorce” (Olje og skilsmisse). Published by The Work Research Institute (WRI), 1982
 • 1983a: “Outline Of A Research Program On Family And Work” (Notat til program om familie og arbeid). Co-author. In Theory In Action (Teori i praksis – festskrift til Einar Thorsrud), Tanum, Oslo 1983
 • 1983b: “Family Myths In The Oil Industry” (Familiemyter i oljebransjen). Paper presented at the 12th. Scandinavian Sociology Congress. Published by WRI, 1983
 • 1983c: “Oppression Of Women And Domestic Labour” (Kvinneundertrykking og hjemmearbeid). Materialisten 1, 1983
 • 1983d: “Culture and cultural revolution” (Kultur og kulturrevolusjon). Materialisten 2, 1983
 • 1983e: “Toughness And Hopelessness – Or Realistic Training? A Case-study of North Sea Safety Training” (Tøffhet og håpløshet – eller realistisk trening? en case-study av sikkerhetsopplæring i Nordsjøen.) WRI report, 1983
 • 1983f: “Catering And Social Environment On The Oil Installations” (Forpleining og sosialt miljø på oljeplatformer). Published by WRI, l983
 • 1983g: “Information Technology and the Family” (EDB og familie). Working paper, WRI 1983.
 • 1984a: ”The School and the Gender Market” (Kjønnsmarkedet og skolen). In: Rapport fra en konsulentkonferanse om likestilling og etterutdanning. KUD Oslo 1984
 • 1984c: ”Kitchen-table Society” (Kjøkkenbordsamfunnet). A review of Gullestad’s book of the same name, Nytt om kvinneforskning 2, 1984
 • 1984d: ”Socialist Patriarchy: Women and Men in the Soviet Economy” (Sosialismens herredømme: kvinner og menn i Sovjetøkonomien). Materialisten 4, 1984, 41-62.
 • 1984e: ”Gender in Chinese” (Kjønn på kinesisk). Book reviews. Materialisten 4, 1984, 68-70.
 • 1986b: “The Road to 1968” (Veien til 1968). Kontrast 4, 1986, 9-16
 • 1986c: ”Outline of a Theory of Gender and Patriarchy” (Skisse av en teori om kjønn og patriarkat). WRI working paper, presented at Arbetslivscentrum, Stockholm 1986
 • 1986d: ”A work environment report from a newspaper editorial staff” (Arbeidsmiljørapport fra en avisredaksjon). Restricted circulation. WRI work report 1986
 • 1987a: “Myths and Oil Marriages” (Oljeekteskap og myter). Panorama nr. 3-4 1987 (published by Helikopter-Service a/s)
 • 1987e: “The Male as Gift – On Gender and Kinship Circulation in Pre-Antiquity” (Mannen som gave: om kjønn og slektskapssirkulasjon i førantikken)
  In: Kvinneforskning og vitenskapsteori, Skriftserie i vitenskapsteori no 1, University of Oslo, Oslo 1987 Mannen som gave del 0 Mannen som gave del 1 Mannen som gave del 3 Mannen som gave del 2
 • 1989b: “Female model power – male silence?” (Kvinners modellmakt – menns taushet?). Paper held at the ‘Power and participation’ (Makt og medvirkning) conference in Oslo 30.11.88. Published in the conference report Makt og medvirkning, NAVF’s sekretariat for kvinneforskning, Oslo 1989.
 • 1989c: ”Psychoanalysis and feminism” (Psykoanalyse og feminisme). Review of David Macey’s Lacan in contexts. Klassekampen 13.3.89
 • 1989d: ”Men’s life contexts” (Mannlig livssammenheng). Project outline. In: Forskning for likestilling – høstkonferanse Lysebu nov. 1988. NORAS, Oslo 1989
 • 1989e: “Men in Feminism”. Book review. Nytt om kvinneforskning 1, 52-55, 1989
 • 1989f: “Men in Norway 1988” (Menn i Norge 1988). [Summary of the survey]. In: Mannifest,  The Male Role Committee,  The Ministry of Consumers and Administration, (Mannsrolleutvalget, Forbruker- og Adminstrasjonsdepartementet) Oslo 1989 p. 141-151.
 • 1989g: ”Men’s perspective on gender equality” (Mennenes side av likestillingen). Published in: Rapport fra arbeidskonferanse 1989, Likestillingssekretariatet, KUD, Oslo 1989
 • 1989h: “Gender equality 1989” (Likestilling 1989) – report for FAD. SIFO Work Report no. 6, Lysaker 1989 (utdrag / excerpt)
 • 1989j: “Baudrillard’s America”. Review. Kritikkjournalen 1989
 • 1990a: ”Love in change: Changes in Mate Selection 1973-1985” (Kjærlighet i forandring: endring i makevalg 1973-1985). Tidsskrift for samfunssforskning 31, 125-146, 1990. See Holter Kjærlighet i forvandling 1990
 • 1990b: “Men’s demands in the gender equality debate” (Menns krav i likestillingsdebatten). (Co-editor). A conference report in cooperation with the gender equality committee in Lørenskog kommune. Published by BFD/Mannsrolleutvalget Oslo 1990
 • 1990d: ”Science and myths of men and women” (Forskning og myter om menn og kvinner). Co-author with Tordis Borchgrewinck. In: “Men’s demands in the gender equality debate” (1990), see 1990 B
 • 1990e: “The sex trade in a societal perspective” (Kjønnshandel i samfunnsperspektiv). Co-author with Marianne Sætre. Paper held at the 5th. Nordic Conference on Prostitution, Bergen 1989. Published in: Referat fra konferansen, Bergen kommunes Oppsøkende avdeling, 1990
 • 1990f: ”Men in the division of work” (Mennene i arbeidsdelingen). In R. Haukaa, ed.: Feminine, masculine, knowledge and visions (Kvinnelig, mannlig, viten og visjoner). Friundervisningens forlag Oslo 1990
 • 1990g: “Masculinity and understanding” (Mannlighet og forståelse). A conference report edited by Runa Haukaa and myself, including a paper by Bjarne Øverli and myself. NORAS, Oslo
 • Haukaa & Holter 1990: Haukaa, Runa og Øystein Gullvåg Holter: Mannlighet som vitenskap. I Runa Haukaa og Øystein Gullvåg Holter, red.: Mannlighet og forståelse . Rapport fra en konferanse om menn og forskning. NORAS/NAVF, Oslo, p. 8-19
 • 1990h: “The division of work between men and women in worklife and the family” (Arbeidsdelingen mellom menn og kvinner i arbeid og familie). A study booklet for the project “Breaking the barriers” (Bryt grensene). Friundervisningen Oslo 1990
 • 1990i: “The technologist in the family album” (“Teknolog i familiealbum”). Paper to the anthology summing up the Intimate Couples in the Nordic Countries (Samliv i Norden) project, Love and Equality (Kærlighed og ligestilling) ed. by Else Christensen, Copenhagen 1990
 • 1990j: “Between innocence and dominance: some basic problems in male studies” (Mellom uskyld og dominans: noen grunnlagsproblemer i mannsforskning). NORAS conference paper 1990
 • 1990k: “And in the beginning…”. (Og i begynnelsen…) In: Beatrice Halsaa & Else Viestad, red.:  I pose og sekk,   Emilia Press, Oslo, s. 173-208. [anthology on feminist perspectives in the Alternative Future research program]
 • 1990j: “Between innocence and dominance: some basic problems in male studies” (Mellom uskyld og dominans: noen grunnlagsproblemer i mannsforskning). NORAS conference paper 1990
 • 1990g: “Masculinity and understanding” (Mannlighet og forståelse). A conference report edited by R. Haukaa and myself, including a paper by Bjarne Øverli and myself. NORAS, Oslo 1990
 • 1991b: ”Men’s life patterns” (Menns livssammenheng). In: Runa Haukaa, ed.: Nye kvinner – nye menn, Oslo 1991.
 • 1991c: “Men’s research – a new research paradigm, or a new hyphen in sociology?” (Mannsforskning – ny forståelsesform eller ny bindestrek i sosiologien?) Presented at The Norwegian Sociologists’ Association, April 1991. Mannsforskning 4, 1991
 • 1991d: ”The new mens’ terms” (De nye mennenes premisser). Paper presented at the “New women – new men?” conference arranged by NORAS in Oslo, June 1991
 • 1991e: “The men and the unspeakable: daily life reality and patriarchal structure” (Mennene og det usigelige – dagliglivsrealitet og patriarkalsk struktur). Lecture at the “Gender changes” conference arranged by the Nordic Network for Gender Socialization Research, Vallekilde Sept. 1991. Published in A. M. Nielsen et. al. eds.: Gender in Change, Hyldespjæt, Copenhagen 1993
 • 1991g: “The dangerous sex” (Det farlige kjønnet). Theoretical document for the male studies program proposal (see 1991 H). Co-author with Knut Oftung and Jørgen Lorentzen. The Norwegian Network for Studies of Men. WRI Working notes 3/91,  Oslo 1991
 • 1991h: “A Men’s Studies research program proposal”. Submitted to the Norwegian Social Sciences Research Council (Forslag til et program for mannsforskning. Til NAVF).  Co-author with Knut Oftung and Jørgen Lorentzen. The Norwegian Network for Studies of Men. Oslo 1991
 • 1991k: ”Capital’ as sexual politics” (Kapitalen som kjønnspolitisk tekst). 1990. Nytt om kvinneforskning 3/1991. See Holter Kapitalen som kjønnspolitisk tekst 1991
 • 1991l: “Gender and Class in a Social Forms Analysis Perspective” (Kjønn og klasse i et formanalytisk perspektiv). Sosiologi i dag 4, 1991
 • 1992e: “On Harriet Holter’s ‘Sex Roles and Social Change’” (Om  Harriet Holters ‘Sex Roles and Social Change’). In Nytt om kvinneforskning, 2/1992
 • 1992f: “Robert Bly and the Men’s Tragedy” (Robert Bly og mennenes tragedie). Review of Bly’s Iron-John (Mannen). Klassekampen May 1992
 • 1992h: “On Socialist Economic Strategy” (Om sosialistisk næringsstrategi). Presented at the Sosialistisk Venstrepartis kjernegruppe for ideologiarbeid (Socialist Left Party basis group for ideological work) 08.28.1992
 • 1992l: “Work and Unemployment in the 90ies” (Arbeid og arbeidsløshet på 90-tallet). Paper presented at Rotary 09.15.1992
 • 1992j: “Apache-daddy Rides Again” (Apachepappa rir igjen). Review of E. Blikstad: Heimevernet – fedre og barn på nye eventyr. Fokus på familien 3, 1992, 185-7
 • 1992k: “On unemployment and industrial development” (Om arbeidsløshet og næringsstrategi). WRI working paper 3, Oslo 1992
 • 1993b: “On unemployment” (Om arbeidsløshet). Paper presented at Porsgrunn Trade Union (Samorganisasjon) meeting Sept. 29, 1993
 • 1993d: “The Reaction Against Men’s Studies” (Motstanden mot mannsforskning). In: Kvinneforskning, mannsforskning, kjønnforskning (Women’s Studies, Men’s Studies, Gender Studies), conference report, NAVF/SKF Skriftserie for forskningspolitikk 1/1993
 • 1994a: “Gender and Social Forms Analysis” (Kjønn og sosial formanalyse). Paper held at the summary conference for the NFR Basic Women’s Studies programme, Voksenåsen, January 1994
 • 1994b: “Equal status 1994 – main impressions from the survey” (Likeverd 1994 – Hovedinntrykk). Presented at the Women Know How fair conference at Sjølyst, 5/5/94
 • 1994c:  “Equal Status 1994? – Impressions from a new survey” (Likeverd 1994? Inntrykk fra en ny studie). Sosiologisk Tidsskrift 4, 2, 303-16
 • 1994d:  Review of Wally Seccombe: A Millenium of Family Change. In the paper Morgenbladet,     May 1994
 • 1994e:  Review of Thomas Laqueur: Making Sex – Body and Gender From the Greeks to Freud. In Morgenbladet, 20-23rd of May 1994
 • 1994f: “When feminism turns sexist” (Når feminismen blir sexistisk). In Oftung, Knut, ed.: Menns bilder og bilder av menn (Men’s images and images of men), Oslo 1994.
 • 1995b: “Gender-critical research” (Om kjønnskritisk forskning) In: Kjønn og samfunn i endring, Norges Forskningsråd, Program for grunnleggende samfunnsvitenskapelig kvinneforskning, Oslo
 • 1995c: “Men and men’s research (Menn og mannsforskning) In: Liselotte Jakobsen och Arne Nilsson, red: Forskning om manligheter.  Jämställdhetscentrum, Høgskolan i Karlstad rapport 96:8.
 • 1996b: “Men in the media” (Menn i media) Paper pres. at the Kjønn i media conference, Oslo Sept. 1996
 • NORWEGIAN TITLES FROM HERE
 • 1996c: “Om mannsforskning” Paper pres. at the Nordic Workshop for studies of men, Hemsedal Sept. 1996
 • 1996e: Om maskulinitetenes samfunnsmessige grunnlag. Innledning på den nordiske kvinne- og kjønnsforsknings- konferansen Frø og frukter (23.11.96), workshop om mannsforskningens teoretiske grunnlag,.
 • 1996f: En kommentar til debatten om mannsforskning på ”Frø og frukter”. Arbeidnotat etter den nordiske kvinne- og kjønnsforsknings- konferansen Frø og frukter, Oslo (21-23.11.96), upublisert manus.
 • 1997b: Omstilling i Telenor. Arbeidsnotat til YS/AFI-prosjekt om omstilling. (Restructuring project paper).
 • 1998a: Equality pays? The impact of gender integration on value creation. Working paper (not published)
 • 1998c: “En mer ’barnevennlig’ mannlighet?” I: Askland, Leif; Sataøen, Svein Ole, red.: Hva skal vi med menn? Om betydningen av menn i pedagogisk arbeid med barn. Pedagogisk Forum, Oslo
 • 1998d: “Work Life Restructuring” (Omstillinger i arbeidslivet). Co-author with Robert Salomon and Beate Karlsen. WRI, Skriftserie 98/3, Oslo
 • 1999a: “Men’s Studies in Norway – a Research Overview” (Mannsforskning i Norge – en forskningsoversikt). Norges Forskningsråd, Oslo
 • 2000b: “Mannlighet som sosialt forhold” Forelesning ved Sosiologisk Institut, Kbh. Univ., ved Kønsforskningsfestivalen Køn gør en forskjel,:27.1.00
 • 2001a “Nærkontakt med kjønn” Endsjø, Dag Øistein; Svare, Helge, red.: Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, s. 102-112
 • 2002f “Vold i mannsforskningens lys” (Violence in a studies of men perspective). In  Råkil, Marius red. Menns vold mot kvinner – behandlingserfaringer og kunnskapsstatus (Men’s violence against women – treatment experiences and knowledge status). Aschehoug, Oslo
 • Holter & Sørensen 2003: Holter, Øystein; Sørensen, Bjørg Aase med Sigtona Halrynjo: “Kjønnskulturer i arbeidslivet. Et forprosjekt for LO”. AFI Rapport 5/2003
 • 2004b: Arbeidstid – mannsrollens urørlige side? Arbeidstid, kjønn og likestilling i Norge og Europa. Foredrag konferanse Kvinner på tvers, Ingeniørenes hus, Oslo 19.9.04
 • 2004c: Hvem er disse menn og kvinner – en innledning om målgrupper. Innledning arbeidsseminar “Hvordan kan et kjønns- og livsfaseperspektiv forbedre lokalt og regionalt utviklingsarbeid?” Kommunaldepartementet og Landbruksdepartementet, Oslo 19.10.04
 • 2004f: Mannsroller og mannsforskning. Innledning på seminaret Mannspolitikk anno 2005 – hva nå?, Likestillingssenteret, Oslo 4.12.04
 • 2005d: Mænds arbejdsliv og forsørgerrollen Foredrag på konferansen Mænd familie og arbejde, arrangert av Nordisk Ministerråd 19.5.05, Base Camp Holmen, København.
 • 2005f: Tre forslag til norske initiativ til oppfølging  (Three suggested Norwegian initiatives for following up). Rapport fra milepælskonferanse “Oppfølging av FNs spesialsesjon Beijing+5”, 26 januar 2005, Tema: Det nye arbeidsmarkedet og fordelingen av omsorgsarbeid og betalt arbeid mellom kvinner og menn (The new labour market and the distritution of care work and paid work between women and men). Barne- og familiedepartementet, Oslo.
 • 2005h: Gutta på laget? Likestilling og innovasjon i to nye studier av menn. Innledning seminaret Vilje til likhet, Institutt for samfunnsforskning 12.10.05
 • Holter & Lammi 2006: Holter, Øystein Gullvåg, Lammi, Johanna: “Menns innovative ‘kjøkkenrolle'”. Om endringer blant menn i Norden og prosjektet Velferd, maskulinitet og sosial innovasjon. NIKK magasin 1, 2006, s. 28-29
 • 2006e: “De nye fedrene og kjønnskontraktens forvandling”. Tidsskrift for norsk psykologforening 43, 681-682
 • 2006f: Ny farsrolle skaper endringer i arbeidslivet. Intervjuet av Unn Christensen for Norges forskningsråd, Velferdsforskningsprogrammet (VFO). Se tekst
 • 2006g: Forelesning om menn og mannsforskning (UiO/KFL1010)
 • 2006i: Patriarkatets fall? Bokanmeldelse (av G Therborn: Between sex and power), Norma 1, 1, 100-102
 • 2007d: “Sosial innovasjon, velferd og ny maskulinitet” I: Holter, Øystein Gullvåg (red).  Män i rörelse. Jämställdhet, förändring och social innovation i Norden. Gidlunds forlag, Hedemora
 • 2007f: Kjønn, mestring og deltakelse i morgendagens arbeidsliv. Foredrag på Personalkonferansen i offentlig sektor, Lillehammer 31.1.07
 • 2007l: Krever likelønn likekjønn?. Internet-innlegg. http://www.likelonn.no/Oystein-gullvaag-holter-krever-likeloenn-likekjoenn.528406-72153.html
 • 2008a: Nytt kjønnsforskningsprogram i Norges Forskningsråd. Bulletine 1, 2008, s 16-17
 • 2009a: Om integrering av kjønns- og likestillingsperspektiver. Innledning på seminaret Kjønnsperspektiver i Forskningsrådets programportefølje, NFR 12.1.09
 • 2009b: Bakgrunn for likestilling. Innlegg på Kontaktkonferansen 2009 (BLD, UD, Reform, Fokus), Oslo 27.1.09
 • 2009c. “Power and patriarchy theories in studies of men and masculinities”. Paper presentert på konferansen Foranderlige Mænd og Maskuliniteter i Ligestillede Samfund (Workshop B), RUC 30.1
 • 2009d: Nye bøker. Publisert på http://blogxberg.blogspot.com/ 5. mars 2009 (2 s).
 • 2009g: Menn må ta ansvar – intervju i Dagbladet 28.5.09
 • 2009 Holter, Øystein Gullvåg; Rogg, Elisabet; Kjønn og makt i Norden – tolkninger og forklaringsforsøk. In Niskanen, Kirsti; Nyberg, Anita eds: Køn och makt i Norden – Del 2: Sammanfattande diskussion och analys. TemaNord.
 • 2010c: Misforståelser om kjønnsforskning, Dagbladet 25 mars 2010. Del av reportasje Dette er norske kjønnsforskere – ved fem av dem
 • 2010g: Vold og biologi. Panelinnlegg på biologistudentenes debattmøte (“Fruktbar fredag”): Naturlig voldelig, Realistkjelleren 14.5.10
 • 2010k: Øystein Gullvåg Holter: Den store debatten om husholdsarbeidet 1975-1985 [The international domestic labour debate 1975-85]
  Tidsskrift for kjønnsforskning 4, 2010, s 333-348
 • 2011: Sæter, Gjertrud; Holter, Øystein Gullvåg: Min ektemann – mammas gutt. Kjønn, makt og normalitet i diskursen om mammadalten. Tidsskrift for kjønnsforskning 4, 2011, s 293-309
 • 2011: medforfatter i NOU 2011:18 Struktur for likestilling
 • 2012: Hege Elisabeth Løvbak og Øystein Gullvåg Holter, Kjønn og karriere – En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • 2012: medforfatter i NOU Politikk for likestilling
 • 2009- ; læringsmateriell KFL2020/4020 Menn og maskuliniteter, UiO
 • For 2012 og senere publikasjoner se Cristin